Aan de slag met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Verhoging van kwaliteit en transparantie binnen de zorg is een speerpunt van de overheid. Op dit gebied is de wetgeving dan ook flink in ontwikkeling. De Wet cliëntenrechten zorg heeft het uiteindelijk niet gehaald, maar inmiddels is per 1 januari 2016 wel de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Advocaat Edwin Aerts van MannaertsAppels in Tilburg en Breda geeft uitleg.

De Wkkgz vindt haar oorsprong in de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en de Kwaliteitswet zorginstellingen, die allebei per 1 januari 2016 zijn vervallen. Met de Wkkgz is beoogd één regeling tot stand te brengen vanuit het perspectief van de zorgcliënt. Dat gaat gepaard met de nodige (nieuwe) verplichtingen waar zorgaanbieders mee aan de slag moeten.

Enkele van de belangrijkste verplichtingen uit de Wkkgz op een rij:

Meldplicht
Voorheen bestond voor zorgaanbieders al de verplichting calamiteiten en seksueel misbruik te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De meldingsplicht is per 1 januari 2016 uitgebreid.

Thans dienen alle gevallen van geweld in de zorgrelatie gemeld te worden. Bovendien dient nu ook melding gemaakt te worden van gevallen waarin de samenwerking met een zorgverlener eindigt, omdat de zorgverlener ernstig tekort is geschoten in zijn of haar functioneren. Deze (dreigende) melding is derhalve in situaties waarin de zorgaanbieder de overeenkomst wil beëindigen wegens vermeend (ernstig) disfunctioneren een nieuw mogelijk discussiepunt.

Vergewisplicht
Ook nieuw is de vergewisplicht van zorgaanbieders, die per 1 januari 2016 van kracht is. Telkens als een zorgaanbieder een nieuwe zorgverlener aan wil trekken, moet de zorgaanbieder een onderzoek doen naar het functioneren van de kandidaat in het verleden. Deze vergewisplicht geldt bij het werven van beroepsmatige zorgverleners (zoals werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers), maar in beginsel niet bij vrijwilligers en mantelzorgers.

Uit de wet blijkt niet hoe zorgaanbieders zich moeten ‘vergewissen’ van de goede staat van dienst van een kandidaat. De Inspectie voor de Gezondheidszorg noemt op haar website wel enkele mogelijkheden:

  • raadpleging van het BIG-register;
  • raadpleging van voorgaande werkgever(s);
  • raadpleging van een tuchtrechtspraakregister of een ander register van de beroepsgroep, zoals het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn;
  • het laten overleggen van een VOG (verplicht bij zorg in de zin van de Wet Langdurige Zorg en bij intramurale geestelijke gezondheidszorg);
  • navraag doen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Verplichte schriftelijke overeenkomst
Met ingang van 1 januari 2017 moeten zorgaanbieders een schriftelijke overeenkomst hebben gesloten met alle zorgverleners die voor haar werken, met dien verstande dat bij werknemers de arbeidsovereenkomst volstaat. Wordt niet gewerkt op basis van een arbeidsovereenkomst, maar bijvoorbeeld op basis van een opdracht, dan moeten de normen waaraan de zorgverlener moet voldoen, vermeld staan in de overeenkomst, zodat de zorgaanbieder kan instaan voor de kwaliteit van de zorg en een goede afhandeling van eventuele klachten.

Aangepaste klachten- en geschillenregeling
De Wkkgz verplicht elke zorgaanbieder per 1 januari 2017 tot een laagdrempelige klachten- en geschillenregeling waar cliënten van de zorgaanbieder gebruik van kunnen maken.

De zorgaanbieder is in dit verband verplicht een klachtenfunctionaris aan te wijzen en om aangesloten te zijn bij een door de minister erkende geschilleninstantie die bevoegd is bij wege van bindend advies een schadevergoeding toe te kennen tot in ieder geval € 25.000,-. De oude verplichting om een klachtencommissie in te stellen, is komen te vervallen.

Geldt de Wkkgz voor u?
Als u zorg aanbiedt, dan dient u rekening te houden met de Wkkgz. Dit is het geval ongeacht of u een zorginstelling bent, of een zelfstandige beroepsbeoefenaar. Ook zzp’ers moeten dus aan de Wkkgz voldoen. Naast bijvoorbeeld verpleeghuizen, ziekenhuizen, thuiszorginstellingen, huisartsen en fysiotherapeuten, vallen aanbieders van alternatieve geneeswijzen en cosmetische behandelingen eveneens onder de Wkkgz. De Wkkgz is echter niet van toepassing op zorg die de gemeente arrangeert, zoals huishoudelijke hulp en jeugdhulp.

mr. Edwin Aerts

mr. Edwin Aerts

Advocaat arbeidsrecht bij KZO|O13 advocaten
Edwin Aerts is advocaat bij KZO|013 Advocaten in Tilburg. De advocaten van KZO|013 zijn meesters, maar vooral ook mensen in de rechten. Dat komt terug in de manier waarop zij hun zaken doen: professioneel en daadkrachtig, maar ook betrokken. Hard op de inhoud, zacht op de sfeer. Hun ervaring is dat zo'n aanpak het beste werkt.
mr. Edwin Aerts

Reageer

Wees de eerste met een reactie

avatar
  Subscribe  
Ontvang alerts