Verhuizen tijdens een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing

Mag je als ouder(s) verhuizen tijdens een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing? Hoe zit dat precies? Advocate Liesbeth Boon van Witlox Snijders Advocaten in Amsterdam geeft uitleg over de vraag of ouders mogen verhuizen naar het buitenland als hun kind uit huis is geplaatst of onder toezicht gesteld is door een instelling als Bureau Jeugdzorg.

Buitenland en ots
Ouders weten doorgaans niet of zij wel of niet mogen verhuizen naar het buitenland op het moment dat hun kind uit huis is geplaatst of onder toezicht (hierna; ots) is gesteld van een gecertificeerde instelling zoals;

 • Bureau Jeugdzorg
 • William Schrikker Groep
 • Samen Veilig

Gezag
Juridisch gezien bent u nog steeds de ouder die het gezag heeft en als gevolg hiervan een beslissende stem heeft in belangrijke beslissingen omtrent uw kind, zoals;

 • schoolkeuze,
 • verhuizing,
 • keuze voor sport etc.

Dat betekent dus ook dat u met uw kind naar het buitenland zou mogen verhuizen. In de praktijk werkt dit echter anders.

Ondermijnen ots
Op het moment dat de minderjarige onder toezicht is gesteld bij beschikking van de rechtbank dan ligt hier de reden aan ten grondslag dat dit in het belang van het kind zou zijn. Dat betekent dus ook dat als u de praktische uitvoering van de ots probeert te ondermijnen door naar het buitenland te verhuizen dit in een navolgende procedure als onverstandig zal worden bevonden door de rechtbank. En voorts niet in het belang van het kind. Beslissingen van de rechtbank omtrent verdere verleningen van de ots of het verlenen van een machtiging tot uithuisplaatsing (hierna: uhps) zullen waarschijnlijk in uw nadeel worden beslist.

Ongeoorloofde onttrekking aan het gezag
Op het moment dat een ouders met zijn kind naar het buitenland verhuist ondanks dat er sprake is van een ots en/of uhps gebeurt het echter met enige regelmaat dat Jeugdzorg aangifte doet van ontvoering. Meestal wordt er dan gesproken van:

 • onttrekking van de kinderen aan het bevoegd gezag.

Ook wel ongeoorloofde onttrekking.

Mededelen van de verhuizing met ots en/of uhps
Toch kan men zich afvragen of dit wel terecht is. Onttrekken aan het gezag zou beteken dat het gezag en hiermee de beslissende bevoegdheid ten opzichte van het kind bij Jeugdzorg zou liggen. Dit is echter niet het geval. Indien met kijkt naar de nationale wetgeving hieromtrent dan zou je kunnen concluderen dat uit de van belang zijnde artikelen rondom de bevoegdheid van Jeugdzorg ten aanzien van een geplande verhuizen volgt dat de ouder hun niet hoeft te consulteren over een verhuizing.

Bevoegdheid Nederland
Echter, op het moment dat de ouder(s) zonder toestemming met het kind naar het buitenland verhuist, Jeugdzorg hierachter komt en hiertegen bezwaar wil maken dan komt men via de bevoegdheidsvraag van de Nederlandse rechter wellicht tot een ander conclusie. Er zou zo gezegd sprake kunnen zijn van ongeoorloofde overbrenging van het kind waardoor Jeugdzorg kan overwegen een teruggeleidingsverzoek in te dienen omdat zij niet berust in de verhuizing naar het buitenland.

Immers, stel dat men verhuist naar België zonder medeweten van Jeugdzorg en er ligt een ondertoezichtstelling op het kind. Indien jeugdzorg hier lucht van krijgt dan kan zij een verzoek tot verlening van een machtiging uhps van de het kind indienen omdat men bijvoorbeeld stelt dat:

 • de ouder niet handelt in het belang van het kind,
 • de problemen bagatelliseert
 • en op een cruciaal punt het kind heeft onttrokken aan het gezag en/of heeft ontvoerd.

Brussel II-bis
Bij de rechtbank zal dan de vraag rijzen…

…of zij wel bevoegd is om hierover te beslissen nu het kind in België woonachtig is.

In dat geval is Verordening Brussel II-bis (Verordening (EG) nr. 2201/2003) van toepassing. De ondertoezichtstelling is een maatregel inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid in de zin van deze verordening. Uitgangspunt is dan dat de internationale bevoegdheid van de rechtbank conform artikel 8 lid 1 Brussel II-bis wordt beoordeeld

 • op grond van de gewone verblijfplaats van het kind
 • op het tijdstip dat de zaak bij het gerecht aanhangig wordt gemaakt.

Je zou in dat geval denken aan België.

Ongeoorloofde overbrenging
Echter, indien men kijkt naar de Verordening alsmede naar de uitspraak van de rechtbank Amsterdam d.d. 26 juni 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5337 dan volgt uit het tweede lid van artikel 8 Brussel II-bis dat het bepaalde in lid 1 slechts onder voorbehoud van art. 10 geldt. Op grond van artikel 10 Brussel II-bis zou je kunnen concluderen dat in het geval als hiervoor beschreven sprake is van:

 • ongeoorloofde overbrenging
 • nu er op de minderjarige een bij beschikking gegeven ondertoezichtstelling rust.

In dat geval heeft de Nederlandse rechter op grond van artikel 10 Brussel II-bis de bevoegdheid.

Ook de rechtbank Den Bosch kwam in haar uitspraak van 18 december 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:5382) tot de conclusie dat indien er naar het oordeel van de rechtbank sprake is geweest van een ongeoorloofde overbrenging van het kind de rechtbank haar bevoegdheid behoudt ook al had de minderjarige op dat moment haar gewone verblijfplaats in het buitenland.

Jurisprudentie
Min of meer valt uit jurisprudentie op te maken dat de rechtbank zal beslissen wat zij denkt dat in het belang van het kind is. Als de rechtbank eerder al onherroepelijk heeft besloten dat de minderjarige op terechte gronden uit huis is geplaats of onder toezicht is gesteld dan zal zij al snel geneigd zijn te constateren dat er sprake is geweest van een ongeoorloofde overbrenging van de minderjarige. Leidend is wel degelijk waar de minderjarige haar hoofdverblijfplaats heeft, maar doorslaggevend lijkt de wel of niet geoorloofde overbrenging van de minderjarige te zijn.

Conclusie verhuizing tijdens ots en uhps
De conclusie luidt dat een verhuizing van de minderjarige met de ouders naar het buitenland toegestaan is en dat de ouders de gezinsvoogd cq. gecertificeerde instelling (Jeugdzorg, William Schikker etc.) niet om toestemming hoeft te vragen. Echter, gelet op het feit dat Jeugdzorg de verhuizing ongedaan kan maken middels het bewijzen van een ongeoorloofde overbrenging lijkt het niet raadzaam om zonder medeweten van de gezinsvoogd te verhuizen naar het buitenland. Nota bene kan men zich afvragen of dit in het belang van het kind is. Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van de vraag of de ots of uhps in eerste instantie op terechte gronden is verleend.

mr. Liesbeth Boon

mr. Liesbeth Boon

Advocaat vreemdelingen- en familierecht bij Witlox Snijders Advocaten
Liesbeth Boon studeerde in 2009 af aan de UvA en is gespecialiseerd in het vreemdelingen-, familie-/personen- en sociaal zekerheidsrecht. In het verleden was ze werkzaam als griffier bij het Gerechtshof in Den Haag.
mr. Liesbeth Boon
mr. Liesbeth Boon

Reageer

1 Reactie op "Verhuizen tijdens een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing"

avatar
  Subscribe  
meest recent minst recent
Ontvang alerts
Marie
Gast

Mooi duidelijk artikel, Veel mensen staat er niet bij stil dat er heel wat bij komt kijken als het gaat om je kind zeker als je ondertoezicht gesteld bent.