Blogs die te maken hebben met het Nederlandse recht

Prostitutie in huurwoning: reden voor ontruiming

28/06/2017 14:05 0

De rechtbank Amsterdam heeft kort geleden een vordering van woningcorporatie Eigen Haard toegewezen om een sociale huurwoning te ontruimen omdat de huurder daarin gelegenheid heeft gegeven aan een mevrouw om vanuit de woning als prostituee werkzaamheden te verrichten in samenwerking met haar vriend. Volgens de rechtbank was dat voldoende grond om de woning te ontruimen. Advocaat huurrecht Robert van Ewijk bespreekt het vonnis.

Vernieuwde Arbowet per 1 juli. Wat verandert er?

27/06/2017 10:27 0

Vanaf 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: “Arbowet”). De vernieuwde Arbowet heeft als doel de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten en de professionaliteit van de bedrijfsarts te verbeteren. Hierbij staat preventie centraal.

Eerste stappen naar een Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

13/06/2017 10:22 0

Al geruime tijd wordt gesproken over de ontwikkeling van een wet over de zeggenschap van lichaamsmateriaal. In 2007 is een dergelijk wetsvoorstel met ‘brede reikwijdte’ al toegezegd door de toenmalige staatssecretaris van VWS. Nu, tien jaar later, is het Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal beschikbaar gesteld voor internetconsultatie. Deze nieuwsbriefbijdrage bespreekt een aantal onderdelen van het voorstel.

Airbnb….uw risico’s?

12/06/2017 08:17 0

Stel u besluit uw woning aan toeristen te verhuren, terwijl u in die periode zelf op vakantie bent of slechts een gedeelte van de woning gebruikt. Welk risico loopt u als u uw woning op Airbnb zet? Dit is afhankelijk van de vraag of u uw woning in zijn geheel op een bookingssite, zoals Airbnb, zet of dat u slechts een kamer in uw woning aanbiedt (als een soort bed&breakfast, […]

Zieke werknemer moet zelf voor vervoer zorgen

09/06/2017 08:42 0

Als een werknemer ziek wordt, is hij in het kader van de Wet Poortwachter verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie. Dat kan betekenen dat de werknemer geacht wordt om tijdelijk tijdens de arbeidsongeschiktheid passende werkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden kunnen ook elders plaatsvinden dan bij de werkgever. In sommige gevallen betekent dit dat van de werknemer wordt verwacht dat hij reiskosten moet maken. Dat kan een werknemer voor […]

Het recht op vaderschapsverlof in de Wet arbeid en zorg op de schop?

07/06/2017 14:53 0

Hoewel moeders in Nederland recht hebben volgens de Wet arbeid en zorg op zestien weken moederschapsverlof, moeten de vaders het in Nederland doen met respectievelijk twee dagen betaald vaderschapsverlof na de geboorte van het kind. Daarmee lopen de vaders in Nederland (hopeloos) achter op het gemiddelde binnen de landen van de Europese Unie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waar twee weken betaald verlof voor vaders de […]

WIA-uitkering, verbeurde dwangsommen en bezwaar maken

01/06/2017 12:33 0

Als een bestuursorgaan van de overheid een besluit genomen heeft, kunt u, als u belanghebbende bent, daar bezwaar tegen maken. Het bestuurs-orgaan moet bij het nemen van zijn besluit op uw bezwaar uitgaan van de feiten zoals die op dat moment zijn. Feiten die nieuw zijn, moet het dus bij zijn besluit meewegen. Dit is de hoofdregel.

1 2 3 121
SLUIT
CLOSE