Vraag & antwoord

Op deze pagina vind je een overzicht van veelgestelde juridische vragen en (korte) antwoorden. Alle antwoorden zijn met uiterste zorg samengesteld. Voor advies op maat is het raadzaam om één van onze juristen of advocaten te raadplegen.

Heb geduld: de pagina heeft even nodig om te laden

Recht & ondernemen (26)

Na overname blijken er toch schulden te zijn, wat nu?

Het komt voor dat een ondernemer zijn bedrijf van de hand doet met de garantie aan de overnemende partij dat er geen schulden zijn. Vervolgens blijken er na de overname schulden te zijn waarbij schuldeisers dit willen verhalen op de nieuwe eigenaar. Dit is hun goed recht en is helaas niet anders. Op jouw beurt kun je deze schulden weer verhalen op de eerdere eigenaar. Zorg er dan wel voor dat je kunt bewijzen dat de vorige eigenaar heeft aangegeven dat er geen schulden waren.

Zijn er risico’s verbonden aan het aanbieden van een werkervaringsplek?

Als je iemand een werkervaringsplek wilt aanbieden in samenwerking met bijv. het UWV of een re-integratiebureau dan kan deze persoon werkervaring opdoen met behoud van uitkering. Dit brengt in principe geen wetstechnische risico’s met zich mee.

Iemand zonder uitkering een werkervaringsplek aanbieden kan in principe niet. Er zijn strenge regels voor het doen van onbetaalde arbeid en al helemaal binnen een commerciële organisatie. Voor de wet is er in veel gevallen snel sprake van een (fictief) dienstverband wat er voor zorgt dat je de persoon het minimumloon moet betalen en wettelijke premies moeten afstaan. Wees dus alert met het inrichten van een werkervaringsplek voor iemand die geen uitkering heeft. Het zou behoorlijk zuur zijn als je goedbedoeld in de problemen komt en een naheffing gepresenteerd krijgt.

Let er ook op dat je nooit iemand vrijwilligerswerk laat doen binnen een commerciële organisatie. Een commerciële organisatie heeft een winstdoel en/of betaalt vennootschapsbelasting. Het doen van vrijwilligerswerk bij dit soort organisaties is bij wet verboden, i.v.m. het rechtsvermoeden van een arbeidsrelatie. De gevolgen van het overtreden van deze wetgeving is voor de overtredende partij niet misselijk.

Ik heb een eenmanszaak en ga binnenkort failliet, wat nu?

Voor de wet geldt dat er bij een eenmanszaak geen onderscheid is tussen privé- en bedrijfsvermogen. Het komt er dus op neer dat het failliet gaan van een eenmanszaak hetzelfde is als een privé faillissement. Daar komt bij dat bij een huwelijk in gemeenschap van goederen de partner financieel medeaansprakelijk is voor gemaakte schulden.

Sinds 1998 is de Wet Schuldsanering Natuurlijk Persoon van kracht. Deze wet zorgt ervoor dat natuurlijke personen zoals bijvoorbeeld ex-ondernemers hun leven met een schone lei kunnen voortzetten door enkele jaren deel te nemen aan de schuldsaneringsregeling. Dit kan alleen wanneer iemand “te goeder trouw” in de schuldsituatie terecht is gekomen. Er mag dus geen sprake zijn van oplichting, fraude, handelen met voorkennis en pauliana.

De schuldsanering is overigens geen makkelijke manier om van schulden af te komen en aan een schone lei te werken. Zodra je namelijk tot de schuldsanering bent toegelaten verlies je de bevoegdheid om over eigendommen te beschikken.

Mag ik mensen ontslaan om mijn winst te optimaliseren?

Om de winst van een onderneming veilig te stellen is het geoorloofd om mensen ontslaan. Winst- en/of omzetoptimalisatie zijn bedrijfseconomische omstandigheden waardoor ontslag meestal verdedigbaar is. Zorg er overigens wel voor dat ontslagen via bijvoorbeeld jaarstukken onderbouwd kunnen worden. Houdt daarnaast ook rekening met het afspiegelingsbeginsel: dit houdt in dat het medewerkersbestand na de reorganisatie dezelfde leeftijdsopbouw moet hebben als ervoor. Laat je goed informeren door een jurist of UWV.

Wat is pandrecht?

Wanneer je als ondernemer geld leent van iemand en pandrecht overeenkomt dan kan iemand direct beslag leggen op het ‘pand’ wanneer je niet terugbetaald. In geval van pandrecht kan de schuldeiser het ‘pand’ zonder tussenkomst van de rechter executeren (verkopen). Overigens heeft het woord pand in dit geval niets te maken met vastgoed. Ook een auto, computers, machine kan tot een ‘pand’ behoren.

Bij een parate executie moet de pandhouder (schuldeiser) de pandgever (schuldenaar) minimaal drie dagen voor de executie informeren. Je krijgt overigens alleen een rechtsgeldig pandrecht als alle formaliteiten in acht zijn genomen. Een advocaat of jurist kan je hier bij helpen.

Kan een klant garantie claimen?

Ja. Hiervoor bestaat de Wet op garantie. Deze wet schrijft voor dat iedere consument in beginsel zes maanden garantie heeft op een aangekocht product. Volgens de wet dient een aankoop namelijk ‘deugdelijk’ te zijn. Je bent juridisch gezien dus verplicht om binnen zes maanden na aankoop het defecte artikel te repareren zonder bijkomende kosten of om een nieuw artikel aan te bieden.

Bekijk alle bijdragen over dit onderwerp→

Huurrecht (14)

Hoe kan ik mijn verhuurder aansprakelijk stellen voor gebreken?

Allereerst moet je de verhuurder in lichten over de gebreken en hem of haar een acceptabele termijn geven om dit te herstellen. Als er niet adequaat op gebreken wordt gereageerd kun je de verhuurder aanspreken op zijn/haar tekortkoming (artikel 6:74 BW). In dit geval kun je een herstelverplichting, huurprijsvermindering of schadevergoeding claimen. Ik raad je aan om je hierin bij te laten staan door een (huurrecht) jurist.

Kan ik zelf besluiten om minder huur te betalen wanneer ik niet tevreden ben over mijn verhuurder?

Nee. Dit moet je niet doen. Huurprijsvermindering kan alleen door overeenstemming te bereiken met de verhuurder of door een vordering bij de kantonrechter in te stellen. Bij dit laatste zul je moeten kunnen aantonen dat er sprake is van een gebrek dat een substantiële vermindering van het huurgenot oplevert.

Wat kunnen de gevolgen zijn van het telen van hennep in een huurwoning?

In principe is het telen van wiet in een huurwoning verboden. Justitie gedoogd het telen van maximaal vijf planten voor eigen gebruik. Het bezit van meer dan vijf planten leidt direct tot strafvervolging, met in de meeste gevallen als vervelende bijkomstigheid een directe huisuitzetting. Dit houdt in dat het huurcontract per direct ontbonden wordt, je op straat gezet wordt en dat je voor een periode van twee jaar het recht op een sociale huurwoning verliest.

Lees meer hierover door hier te klikken.

Wat is tussenhuur?

We spreken van tussenhuur als je als verhuurder tijdelijk een woning aan iemand gaat verhuren om de woning na een bepaalde tijd weer zelf te betrekken. Het is van groot belang dat je in het contract aangeeft dat er sprake is van een tijdelijk contract en dat de huurder de woning moet ontruimen wanneer de verhurende partij de woning na afloop contract weer wilt betrekken. Doe je dit niet dan is er geen sprake van tussenhuur en geniet de persoon huurdersbescherming. In de praktijk blijkt het dan erg lastig te zijn om de woning weer toe te eigenen. Laat je dus goed voorlichten door een jurist wanneer je gebruik gaat maken van tussenhuur.

Kan ik zomaar mijn huurwoning worden uitgezet?

Nee, in principe niet. Als huurder geniet je wettelijke huurbescherming. Echter, er zijn situaties waardoor de huurovereenkomst mag worden opgezegd. Bijvoorbeeld bij het telen van wiet in de woning of het schuldig maken aan ernstige vormen van overlast. De wet spreekt in dit geval over slecht huurderschap. Bij slecht huurderschap (artikel 7:274 lid 1 sub a BW) kan de verhuurder de huur zelf opzeggen, zonder tussenkomst van de rechter maar moet wel de opzegtermijn van drie maanden aanhouden. In de praktijk wordt bij slecht huurderschap meestal ontbinding via de rechtbank aangevraagd.

Kan ik mijn koopwoning verhuren zonder dat de huurder huurbescherming geniet?

Als je je koopwoning niet verkocht krijgt en dus met dubbele lasten zit kun je de woning (tijdelijk) verhuren op basis van de Leegstandwet. Om de woning te verhuren mogen er geen bewoners geregistreerd staan in het GBA en moet je bij de gemeente een vergunning aanvragen om de woning op grond van de Leegstandwet te mogen verhuren. De huurder van jouw woning geniet na het verkrijgen van een vergunning geen huurbescherming. Als je het huis op een later moment verkoopt ken je de huur met inachtneming van drie maanden opzegtijd opzeggen.

Bekijk alle bijdragen over dit onderwerp→

Algemeen recht (12)

Wat is de officiële aanspreektitel van een rechter in een brief?

Hoge Raad: Edelhoogachtbare heer/vrouwe
Gerechtshof: Edelgrootachtbare heer/vrouwe
Rechtbank: Edelachtbare heer/vrouwe

Bovenstaande zijn de formele aanspreektitels, in de praktijk volstaat meneer of mevrouw de rechter.

Wat is het verschil tussen een jurist en een advocaat?

Een jurist is iemand die een (universitaire) rechtenopleiding heeft afgerond. Een advocaat is iemand die na de rechtenopleiding een opleiding tot advocaat heeft gevolgd. Elke advocaat is dus een jurist, maar niet elke jurist is advocaat.

Hoe vaak wordt door burgers een hoger beroep tegen gemeente of UWV gewonnen?

Burgers verliezen volgens de Raad voor de rechtspraak in 80% van de gevallen een hoger beroep tegen gemeenten, UWV of andere bestuursorganen.

Wanneer mag een deurwaarder een dagvaarding betekenen?

Een gerechtsdeurwaarder mag een dagvaarding betekenen van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 en 20.00.

Mag ik zomaar een rechtszaak bijwonen?

De meeste rechtszaken zijn openbaar en mogen door meerderjarige bezoekers bijgewoond worden. Wil je een openbare zitting bijwonen? Meld je dan bij de portier van het gerechtsgebouw.

Wat is het verschil tussen een deurwaarder en een gerechtsdeurwaarder?

Een gerechtsdeurwaarder mag in tegenstelling tot een ‘normale’ deurwaarder een dagvaarding betekenen (=afleveren) en een vonnis executeren (=uitvoeren).

Bekijk alle bijdragen over dit onderwerp→

Overig (7)

Wat is de boete bij het schenken van alcohol zonder drankvergunning?

Wanneer je alcohol verstrekt zonder drankvergunning kan de gemeente je een bestuurlijke boete opleggen van € 680, € 1.020 of € 1.360.

Waar vraag ik een horeca & drankvergunning aan?

Vanaf 1 januari 2013 moet een horeca & drankvergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Van belang is dat de aanvraag gepaard gaat met het opgeven van een leidinggevende die beschikt over het certificaat Sociale Hygiëne.

Ben ik als bestuurder van een vereniging persoonlijk aansprakelijk?

Een bestuurder is persoonlijk aansprakelijk als een vereniging is opgericht bij notariële akte maar (nog) niet is ingeschreven in het handelsregister.

Hoeveel mensen zijn er nodig voor het oprichten van een vereniging?

Om een vereniging te kunnen oprichten zijn er minimaal twee personen nodig. Het is niet nodig om een vereniging op te richten met minder dan twee personen.

Hoeveel mensen zijn er nodig voor het oprichten van een stichting?

Een stichting kan door èèn persoon worden opgericht.

Mag iemand onder dwang worden opgenomen?

De Wet BOPZ is in 1994 ingevoerd als moderne vervanging van de krankzinnigenwet. In deze wet stond niet zozeer het belang van de krankzinnige, maar dat van de maatschappij centraal. Op grond van de wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) is het mogelijk om iemand gedwongen op te laten nemen. Onvrijwillige opname in een psychiatrisch ziekenhuis is uitsluitend mogelijk als iemand door bijv. een psychose een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen. Wel is het vereist dat er eerst alternatieven worden onderzocht om het gevaar op een minder ingrijpende manier af te wenden.

De Wet BOPZ schrijft voor dat dwangopnames alleen mogen plaatsvinden in afdelingen en/of locaties van instellingen die zijn aangemerkt als psychiatrisch ziekenhuis, als verpleeginrichting of als zwakzinnigeninrichting door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bekijk alle bijdragen over dit onderwerp→

Auteurs- en eigendomsrecht (8)

Ben ik de eigenaar van mijn logo?

Veel ondernemers laten hun logo en/of website verzorgen door grafische bureau’s of reclamebureau’s. Zodra je een logo of website door iemand laat ontwerpen is er automatisch sprake van auteursrecht. De ontwerper is altijd beschermd door de auteurswet uit 1912. Dit betekent dat de ontwerper de eigenaar van het ontwerp blijft en jij dus alleen het gebruiksrecht hebt.

Ga met de ontwerper in gesprek en bespreek de mogelijkheden om het auteursrecht over te nemen. Leg dit wel contractueel vast zodat er altijd bewijs voorhanden is wanneer dit nodig blijkt te zijn. Overigens is het overdragen van auteursrecht alleen geldig wanneer dit schriftelijk is vastgelegd. Je kunt onderstaande overnemen en verwerken in je eigen overeenkomst.

Hierbij wordt het auteursrecht en de vermogensrechten van alle creaties die (naam ontwerper) heeft gemaakt in opdracht van (jouw bedrijfsnaam en eventueel jouw naam) overgedragen aan (jouw bedrijfsnaam en eventueel jouw naam). Deze overeenkomst is zonder voorbehoud. Eventueel vul je dit aan met “tegen een bedrag van…..”. Alle rechten worden hierdoor verworven door (bedrijfsnaam en eventueel jouw naam) en is hierdoor vrijgesteld van toekomstige vergoedingen.

Ik wil mijn bedrijfsnaam beschermen, hoe doe ik dat?

Je kunt je bedrijfsnaam als merk registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).

Hoe werkt het auteursrecht over mijn werk?

Auteursrecht ontstaat van rechtswege en hoeft niet te worden geregistreerd. Wel moet je kunnen aantonen dat je de maker bent.

Ik heb in loondienst iets gemaakt, wie bezit het auteursrecht?

Werk dat is ontwikkeld tijdens een dienstverband zorgt er in beginsel voor dat het auteursrecht bij de werkgever ligt.

Kan ik een geschil over auteursrecht via mijn rechtsbijstand oplossen?

Zover wij weten valt auteursrecht nooit onder de dekking van rechtsbijstandverzekeringen.

Zijn mijn blogs beschermd door het auteursrecht?

Ja. Iedere blog wordt direct beschermd door het auteursrecht. Daar hoef je niets voor te doen.

Bekijk alle bijdragen over dit onderwerp→

Familie- & personenrecht (23)

Hoe snel moet ik een geboorte melden bij de burgerlijke stand?

Artikel 1:19e van het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat de geboorte van een kind binnen drie dagen moet worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Geen relatie, wel onveilige sex met als gevolg zwangerschap. Is de man verplicht alimentatie te betalen?

Als iemand zwanger is geworden met als gevolg de geboorte van een kind dan komt de man niet onder zijn alimentatieplicht uit. De biologische vader wordt volgens de wet onderhoudsplichtig geacht. Hij kan dus worden aangesproken op het betalen van kinderalimentatie tot de 21ste verjaardag van het kind. Ook als hij niets met het kind te maken wil hebben of het zelfs niet erkend.

Vanaf wanneer moet een kind verplicht naar school?

Een kind is vanaf het vijfde levensjaar leerplichtig. Het kind moet op de 1e dag na de maand dat het vijf is geworden naar school. Is een kind op 11 april vijf geworden dan moet het vanaf 1 mei naar school. De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven zijn leerplichtig en moeten dus verplicht naar school.

Mijn ex-vrouw staat niet toe dat ik mijn dochter mee op vakantie neem. Wat kan ik doen?

Je kunt dit voorleggen aan de rechter door een procedure te starten. De rechter zal de toestemming in de meeste gevallen alsnog verlenen. Voor deze procedure is overigens een advocaat vereist.

Kan de Raad voor de Kinderbescherming optreden voor de geboorte van een kind?

De burgerlijke rechten van een mens beginnen bij de geboorte waardoor het een juridische persoonlijkheid krijgt. De Raad voor de Kinderbescherming kan maatregelen nemen nog voordat een kind is geboren. Artikel 1:2 BW bepaalt dat een kind voor de geboorte al als reeds geboren wordt aangemerkt waardoor beschermingsmaatregelen genomen kunnen worden op basis van bijvoorbeeld de situatie van de ouders.

Hebben beide ouders bij co-ouderschap recht op kinderbijslag?

De gebruikelijke kinderbijslag kan worden opgesplitst zodat beide ouders een deel ontvangen ten behoeve van de verzorging van het kind/de kinderen. Kijk wel goed naar het convenant of ouderschapsplan m.b.t gemaakte afspraken over de kinderalimentatie.

Bekijk alle bijdragen over dit onderwerp→

Faillisementsrecht (25)

Ik heb een eenmanszaak en ga binnenkort failliet, wat nu?

Voor de wet geldt dat er bij een eenmanszaak geen onderscheid is tussen privé- en bedrijfsvermogen. Het komt er dus op neer dat het failliet gaan van een eenmanszaak hetzelfde is als een privé faillissement. Daar komt bij dat bij een huwelijk in gemeenschap van goederen de partner financieel medeaansprakelijk is voor gemaakte schulden.

Sinds 1998 is de Wet Schuldsanering Natuurlijk Persoon van kracht. Deze wet zorgt ervoor dat natuurlijke personen zoals bijvoorbeeld ex-ondernemers hun leven met een schone lei kunnen voortzetten door enkele jaren deel te nemen aan de schuldsaneringsregeling. Dit kan alleen wanneer iemand “te goeder trouw” in de schuldsituatie terecht is gekomen. Er mag dus geen sprake zijn van oplichting, fraude, handelen met voorkennis en pauliana.

De schuldsanering is overigens geen makkelijke manier om van schulden af te komen en aan een schone lei te werken. Zodra je namelijk tot de schuldsanering bent toegelaten verlies je de bevoegdheid om over eigendommen te beschikken.

Wanneer verliest een gefailleerde zijn beheers- en beschikkingsbevoegdheid?

De gefailleerde verliest zijn beheers- en beschikkingsbevoegdheid bij aanvang van de dag waarop het faillissement wordt uitgesproken. Rechtshandelingen die op de dag zelf, voor de uitspraak van het officiële faillissement, worden gedaan zijn behept met een relatieve nietigheid en kunnen worden teruggedraaid.

Voorbeeld: Bedrijf X B.V. wordt op dinsdag om 14:30 failliet verklaard door de rechtbank. De bestuurders zijn niet vanaf 14:30 maar vanaf 00:00 niet meer beheers- en beschikkingsbevoegd.

Kan ik het faillissement van een klant aanvragen?

Als ondernemer kun je het faillissement van een debiteur aanvragen. De rechtbank willigt het verzoek alleen in als er minimaal twee schuldeisers zijn en twee schulden (waarvan er tenminste 1 opeisbaar is). Voor het aanvragen van het faillissement heb je een (incasso)advocaat nodig die een verzoekschrift indient bij de rechtbank. Voor het als schuldeiser aanvragen van een faillissement dien je griffierecht te betalen.

Wat is een afkoelingsperiode?

Met een afkoelingsperiode wordt een periode van maximaal twee maanden bedoeld waarbinnen derden hun bevoegdheid tot verhaal op de tot de boedel behorende goederen niet kunnen uitoefenen. Deze periode kan één keer worden verlengd voor een periode van maximaal twee maanden.

De afkoelingsperiode is bedoeld om de curator de tijd te geven om zich een oordeel te vormen over de failliete boedel. Welke goederen zijn wel eigendom van de failliet en welke niet. Tijdens de afkoelingsperiode gelden er speciale bepalingen voor de fiscus en pandhouder.

Mijn debiteur is failliet, wat moet ik doen?

Het meest voor de hand liggende is om zo snel mogelijk na het faillissement een gespecificeerde vordering in te dienen bij de curator. De curator maakt op basis van deze ingediende vorderingen een lijst dat je kunt zien als een informele administratie om de positie van de gefailleerde in kaart te brengen.

Meer tips lees je in deze blog.

Het faillissement/de WSNP is opgeheven, heeft dit gevolgen voor mijn vordering?

Je vordering houdt niet op te bestaan omdat een faillissement is opgeheven. Je kunt de failliet alsnog aanspreken op zijn betalingsverplichting en daartoe ook rechtsmaatregelen nemen. Dit is niet van toepassing na beëindiging van de WSNP. De failliet heeft een schone lei en dit zorgt ervoor dat de vordering niet meer opeisbaar is.

Bekijk alle bijdragen over dit onderwerp→

Procederen (26)

Welke termijnen gelden er om in hoger beroep te gaan?

Bij een kort geding is de termijn om hoger beroep in te stellen vier werken. Als het gaat om een bedrag dat lager is dan €1.750 dan is hoger beroep niet mogelijk. Ben je het niet eens met een gewezen vonnis binnen een civiele procedure dan kun je binnen een termijn van drie maanden een hoger beroep instellen. Ben je het niet eens met het arrest van het gerechtshof dan heb je zes weken de tijd om hoger beroep in te stellen (cassatie) bij de hoge raad.

Wat is een rolzitting?

Een rolzitting is een zitting, waarin de rechter beslist over het vervolg van de procedure. Er is geen inhoudelijke behandeling van de zaak en aanwezigheid is niet nodig. Tijdens de rolzitting wordt de dagvaarding vluchtig beoordeeld en kijkt de rechter of er door de gedaagde partij juist is gereageerd.

De kantonrechter bepaalt na de rolzitting het verloop van de procedure. De eisende partij wordt meestal in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het verhaal van de gedaagde partij. De gedaagde partij wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Gebruikelijk is het dat hierna een hoorzitting wordt gepland waarbij de zaak inhoudelijk wordt behandeld.

Ben ik verplicht een advocaat in te schakelen?

Bij civiele procedures (die door een kantonrechter worden behandeld) op het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, lichte overtredingen, consumentengeschillen en consumentenkrediet tot €40.000 is geen advocaat verplicht.

Wat betekent comparitie na antwoord?

Tijdens een (civiele) procedure kunnen partijen in eerste instantie schriftelijk reageren. Hierna worden partijen meestal gevraagd om op een zitting te verschijnen, deze bijeenkomst wordt de comparitie (bijeenkomst) na antwoord genoemd. Beide partijen mogen dan mondeling aan de rechter uitleggen hoe volgens hen de zaak zit. De partijen zijn niet verplicht om voor de rechter te verschijnen. Zij kunnen zich ook laten vertegenwoordigen door hun advocaat. Rechters proberen bij de comparitie na antwoord vaak tot een schikking te komen.

Wat betekent uitvoerbaar bij voorraad?

Wanneer een rechter een vonnis uitspreekt vergezeld van de juridische uitdrukking ‘uitvoerbaar bij voorraad’ dan moet het vonnis direct worden uitgevoerd, ook al besluit je in hoger beroep te gaan. De rechtsmiddelen tegen het vonnis kan de uitvoering van het vonnis niet opschorten.

Wat is een productie?

Een productie is een bijlage die aan de rechter en wederpartij wordt overlegd tijdens een civiele procedure om de stellingen van partijen te ondersteunen. Een productie (bijv. brief, contract, bouwtekening of email met gemaakte afspraken) kan als bewijs worden ingebracht. Het in het geding brengen van producties noemen we produceren. Stukken moeten voor de comparitie aan de rechtbank en wederpartij worden verstuurd.

Bekijk alle bijdragen over dit onderwerp→

Arbeidsrecht (71)

Heeft een horecamedewerker recht op een eindejaarsuitkering?

Vanaf 2013 heeft een horecamedewerker volgens de nieuwe horeca CAO geen recht meer op een eindejaarsuitkering. Dit is komen te vervallen. Ter compensatie krijgen werknemers die in 2012 recht hadden op de eindejaarsuitkering een loonsverhoging van 1,25%.

Moet ik een BHV’er in mijn bedrijf hebben?

In de Arbowet is duidelijk opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Er wordt van de werkgever verwacht dat hij zich laat bijstaan door een deskundige en gecertificeerde BHV’er. Het is daarom verstandig om (afhankelijk van de grootte van je bedrijf) bijvoorbeeld twee medewerkers die veel binnen het bedrijf aanwezig zijn aan te stellen als BHV’er. Meer informatie vind je hier.

Moet ik stakende medewerkers loon betalen?

Het stakingsrecht in geregeld in artikel 6 lid 4 van het Europees Sociaal Handvest. Hierin staat dat medewerkers geen recht hebben op doorbetaling van loon bij een staking. Stakende medewerkers krijgen, wanneer ze zijn aangesloten bij een vakbond, meestal een uitkering uit de stakingskas van de vakbond. Niet aangesloten medewerkers krijgen dit niet en hoeven ook niet te worden betaald door de werkgever.

Moet een eenmanszaak een RI&E hebben?

Een eenmanszaak moet een RI&E hebben wanneer er iemand in dienst wordt genomen. Een RI&E beslaat twee dingen: een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in je bedrijf en een plan voor het oplossen hiervan. Het doel van een RI&E is het beperken van risico’s voor personeel en het bedrijf.

Hoe lang mogen verslagen van functioneringsgesprekken bewaard blijven na einde dienstbetrekking?

De bewaartermijn van informatie over functioneringsgesprekken bedraagt twee jaar na het einde van de dienstbetrekking.

Ben ik als werkgever verantwoordelijk voor de schade die een stagiair aanricht?

Artikel 6:170 BW bepaalt dat je als werkgever aansprakelijk bent voor schade die is aangericht door een ondergeschikte, dus ook een stagiair. Indien de je deze verantwoordelijkheid wenst over te dragen aan de onderwijsinstelling, dan is het van belang dat de opleider een clausule opneemt in de stageovereenkomst. Hieronder vind je een voorbeeld van deze clausule.

“De school vrijwaart de stageverlener tegen eventuele aanspraken van derden op grond van artikel 6:170 BW wegens fouten van de stagiaire tijdens de uitoefening van de stagewerkzaamheden voor de stageverlener. De school is aansprakelijk voor schade toegebracht aan de stageverlener door een onrechtmatige daad van de stagiaire tijdens de uitoefening van de stagewerkzaamheden voor de stageverlener. Deze vrijwaring en aansprakelijkheid gelden uitsluitend indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van de school daarvoor dekking biedt.”

Bekijk alle bijdragen over dit onderwerp→

Strafrecht (10)

Hoe lang mag ik op een politiebureau worden vastgehouden?

De politie mag een aangehouden persoon in beginsel maximaal 6 uur voor verhoor vasthouden. De nachtelijke uren, van 12 tot 9 uur, worden niet meegeteld. In sommige gevallen wil de politie iemand langer dan 6 uur op het bureau vasthouden voor bijvoorbeeld nader onderzoek. In dat geval beslist de hulpofficier van justitie of men langer op het bureau moet blijven. Indien de hulpofficier besluit dat iemand langer op het politiebureau moet blijven dan zal hij een bevel tot inverzekeringstelling afgeven. Met dit bevel mag de politie een arrestant in totaal nog drie keer 24 uur op het bureau vasthouden, dit is inclusief de nachtelijke uren.

Tot welke straf kan mijn kind in een strafzaak worden veroordeeld?

Afhankelijk van het delict dat een kind heeft gepleegd zijn er verschillende straffen mogelijk:

Jeugddetentie: tot maximaal 24 maanden
Geldboete: maximaal €5.000
Plaatsing in een jeugdinrichting
Sanctie tot het uitvoeren van onbetaalde arbeid (schadeherstel) of het volgen van een leertraject

Wat is TBS?

TBS staat voor terbeschikkingstelling en is in het Nederlandse strafrecht een maatregel die de rechter kan opleggen aan een verdachte van een misdrijf, waar minimaal vier jaar gevangenisstraf op staat of van enkele specifiek genoemde delicten (bijvoorbeeld bedreiging en stalking). Terbeschikkingstelling (tbs) is er in 2 soorten: tbs met voorwaarden en tbs met dwangverpleging. Welke soort tbs een dader krijgt, hangt af van het misdrijf en de kans op terugval.

Een tbs’er keert pas terug in de maatschappij als de kans op terugval is verdwenen. Dit wordt beslist door een rechter.

Vanaf welke leeftijd kan een kind vervolgd worden?

Kinderen kunnen vanaf 12 jaar worden vervolgd. Volgens de wet zijn kinderen onder de 12 jaar nooit strafbaar. Bij kleine vergrijpen spreekt de politie met de ouders of stuurt ze door naar Bureau Jeugdzorg.

Hoe werkt een kinderverhoor?

Een kinderverhoor vindt plaats in een speciale verhoorstudio die sommige politiebureaus in huis hebben. De verhoren worden afgenomen door speciaal hiervoor opgeleide politiemensen. Zij zijn getraind in het zich zo goed mogelijk verplaatsen in de leefwereld van kinderen. De verhoorstudio is kindvriendelijk ingericht, zodat kinderen zich op hun gemak voelen. Het gesprek zelf wordt na een gesprekje om het ijs te breken op beeld opgenomen.

Wat betekent collusie

Met collusie wordt bedoeld dat iemand door zijn vrijlating het onderzoek tegen hem of haar bewust gaat tegenwerken. Hierbij kun je denken aan het onder druk zetten van getuigen of het uitwissen van sporen.

Bekijk alle bijdragen over dit onderwerp→

Consumentenrecht (1)

Is een winkelier verplicht om een product te ruilen?

Een winkel is in het algemeen niet verplicht om een product terug te nemen als het product je niet bevalt. Er bestaat namelijk geen wettelijk recht op ruilen. Het omruilen is dus een gunst van de winkelier naar de klant.

Bekijk alle bijdragen over dit onderwerp→

Bestuursrecht (8)

Kan ik in hoger beroep tegen een voorlopige voorziening?

Tegen de uitspraak van een voorlopige voorziening staat geen hoger beroep open. De uitspraak is dus dus definitief (let op: het blijft een tijdelijke uitspraak).

Moet ik bij bestuursrechtelijke zaken griffierecht betalen?

Bij bestuursrechtelijke zaken moet griffierecht worden betaald. Als de eisende partij wint van een bestuursorgaan moet deze laatste partij de griffiekosten terugbetalen (art. 8:74 Awb).

Hoe maak ik bezwaar tegen een besluit van een bestuursorgaan?

Om bezwaar te maken tegen een besluit dien je binnen 6 weken na de dagtekening van het besluit een bezwaarschrift op te stellen. Deze moet worden verstuurd naar het bestuursorgaan die de beslissing heeft genomen. In het bezwaarschrift moeten tenminste onderstaande punten zijn opgenomen:

  • Naam en adres van de indiener
  • Datum
  • Een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen gericht is
  • De reden (gronden) waarom je het niet eens bent met het besluit (reden van bezwaar)
  • Handtekening

Ook kun je opnemen:

  • Verzoek tot mediation
  • Uitstel van betaling
  • Verzoek om gehoord te worden om e.e.a toe te lichten

Voeg ook een kopie van het besluit toe.

Wat is de beslistermijn bij een bezwaarschrift?

Een bestuursorgaan moet binnen 6 weken een besluit nemen als er bezwaar is gemaakt tegen een besluit. Als er gebruik gemaakt wordt van een adviescommissie bedraagt de beslistermijn 12 weken.

Wat kan ik na het indienen van een bezwaarschrift doen tegen een overschreden beslistermijn?

Een bestuursorgaan behoort binnen 6 weken (eventueel 12 weken bij inwinnen advies van derden) een beslissing te nemen. Dit mag bij het niet halen met 6 weken worden verlengd. Mocht er binnen deze termijn geen beslissing worden genomen dan kun je beroep instellen bij de rechtbank wegens het niet tijdig nemen van een besluit (art 7:10 Awb).

Wat is een beschikking?

Een beschikking is een besluit, genomen door een bestuursorgaan zoals gemeente, UWV, college van B&W of de Belastingdienst.

Bekijk alle bijdragen over dit onderwerp→

SLUIT
CLOSE