18/06/2019 07:14

Rechtbank: uitspraak Rijdende Rechter bindend

Rechtbank Amsterdam heeft op 23 oktober 2013 bepaald dat partijen niet onder de uitspraak van de Rijdende Rechter uitkomen. Tussen partijen was een geschil ontstaan over de wijze van uitvoering van de verbouwingswerkzaamheden en de betaling ervan. Vervolgens hadden partijen besloten om bij wege van bindend advies hun geschil en de daarop gebaseerde vordering voor te leggen aan de Rijdende Rechter. In het bindend advies van de Rijdende Rechter was beslist dat partijen over en weer niets van elkaar te vorderen hebben.

Uitspraak
In het kader van het bindend advies had de Rijdende Rechter het woonhuis bezichtigd. Daarbij was ook een deskundige aanwezig, die het pand al eerder had onderzocht. De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht van zijn bevindingen. Partijen konden daar op reageren.

Hoewel de werkzaamheden nog niet volledig waren afgerond, had de eigenaar de aannemer zonder aanmaning de toegang tot haar woning ontzegd, zodat hij het werk niet kon afmaken. Op basis daarvan oordeelde de Rijdende Rechter dat partijen over en weer niets meer van elkaar hebben te vorderen.

Vernietiging
Bij de rechtbank probeerde de eigenaar het bindend advies te vernietigen, omdat de Rijdende Rechter geen rekening zou hebben gehouden met deskundigenrapportages en correspondentie. Ook zou de schade van een aannemer op een veel te laag bedrag zijn begroot.

De rechtbank overwoog dat de uitspraak gold als een bindend advies als bedoeld in artikel 7:904, eerste lid, BW. Vernietiging van zo’n beslissing kan pas aan de orde zijn, als vaststaat dat het bindend advies ernstig gebrekkig is gemotiveerd en/of bij de totstandkoming van het bindend advies fundamentele beginselen van een behoorlijk procesrecht zijn geschonden, en de vastgestelde fout nadeel heeft toegebracht aan de eigenaar.

Marginale toetsing
De rechtbank ‘beoordeelt slechts of de Rijdende Rechter in redelijkheid tot de door hem gegeven beslissing heeft kunnen komen. Het bindend advies mag en zal daarom slechts marginaal worden getoetst. Dit toetsingskader brengt tot slot met zich dat bij de beoordeling geen acht wordt geslagen op inhoudelijke argumenten die niet ook bij de Rijdende Rechter naar voren zijn gebracht’.

De rechtbank stelde vast dat de eigenaar ter comparitie heeft bevestigd dat zij tijdens de hoorzitting heeft gezegd dat zij de aannemer niet meer tot haar woning wilde toelaten.

Aperte onjuistheid
‘Tegen deze achtergrond is de door de rijdende rechter gegeven motivering voor zijn conclusie dat [eiseres] in schuldeisersverzuim is komen te verkeren, zoals hiervoor weergegeven onder 2.4, niet ernstig gebrekkig. En als al juist is dat de rijdende rechter door [eiseres] is voorzien van een afschrift van de brieven van 19 en 25 juli 2012, dan heeft hij daar kennelijk niet de waarde (van ingebrekestellingen) aan toegekend die [eiseres] daaraan toegekend had willen zien. Dat over de juistheid van dit (juridische) oordeel discussie mogelijk zou kunnen zijn, maakt echter evenmin dat van een aperte onjuistheid of een ten ene male onhoudbaar standpunt kan worden gesproken’.

Omdat in het bindend advies staat ‘De Rijdende Rechter heeft kennis genomen van alle door partijen overgelegde stukken’, staat volgens de rechtbank vast dat de Rijdende Rechter deze rapporten ook bij zijn beoordeling heeft betrokken.

Motivering ernstig gebrekkig
Dat de motivering van het bindend advies ernstig gebrekkig is, kon de rechtbank niet volgen, omdat de Rijdende Rechter mede op basis van een mondeling verslag van een door hem ingeschakelde (en dus: onafhankelijke) deskundige tot zijn beslissing is gekomen en partijen in de gelegenheid geweest om op de bevindingen van die deskundige te reageren.

De vordering tot vernietiging van het bindend advies werd daarmee afgewezen.

Conclusie
Er zijn vele vormen van bindend advies, zoals uitspraken van KiFid en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen, maar ook de Rijdende Rechter, waarbij partijen bij voorbaat afspreken dat ze zich aan de uitspraak zullen houden. Het kan dan worden gezien als een vaststellingsovereenkomst. Een bindend advies is alleen vernietigbaar, als de gebondenheid van daaraan in verband met inhoud of wijze van totstandkoming van het advies in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Rechtbank Noord-Holland heeft op 16 januari 2013 nog bepaald dat dit het geval is, als er zonder motivering niet op een relevante stelling wordt ingegaan. Dat leidde tot vernietiging van het bindend advies van de Geschillencommissie Wonen en tot veroordeling van betaling van € 1.382,78. Het vorderen van vernietiging kan dus zin hebben.

mr. Paul Snijders

mr. Paul Snijders

Ik richt mij hoofdzakelijk op advisering, begeleiding en het voeren van procedures in het arbeidsrecht en het contractenrecht/verbintenissenrecht.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
CLOSE