ADVERTENTIE

 

Ben je ziek als je niet kan werken vanwege een geslachtsveranderende operatie?

Trans·sek·su·eel: “naar het gevoel behorend tot de andere sekse dan die waartoe hij of zij bij de geboorte de lichamelijke kenmerken had en een geslachtsverandering verlangend of ondergaan hebbend.” Transseksualiteit komt niet heel vaak voor. Ongeveer 1 op de 10.000 mannen en 1 op de 30.000 vrouwen is transseksueel (VUmc: Kennis- en Zorgcentrum voor genderdysforie, 2014). In heel Nederland zijn er naar schatting dan ook ruim 800 mannelijke en bijna 300 vrouwelijke transseksuelen (CBS, 2014).

Transseksualiteit is een medisch erkend ziektebeeld waarbij een persoon niet alleen het gevoel heeft van het andere geslacht te zijn, maar ook het geslacht veranderd wil zien. Dit roept de vraag op of een werknemer ‘ziek’ is in de zin van de wet als hij niet kan werken vanwege een geslachtsveranderende operatie. Het antwoord op deze vraag is met name van belang om te bepalen of een werknemer recht heeft op doorbetaling van zijn loon gedurende de tijd dat hij niet kan werken vanwege de gevolgen van de operatie.

Cosmetisch of medisch noodzakelijk?
De vraagt komt er in de kern neer op of een geslachtsveranderende operatie een cosmetische of een medisch noodzakelijke ingreep is. Is het een cosmetische ingreep, dan is een werknemer niet ziek in de zin van de wet als hij door de gevolgen van de operatie niet in staat is te werken. Is het echter een medisch noodzakelijke ingreep, dan is hij wel ziek in de zin van de wet als hij door de gevolgen van de operatie niet kan werken en heeft hij recht op loondoorbetaling.

Kantonrechter Oost Brabant
Op 13 maart jl. moest de Kantonrechter Oost-Brabant deze vraag beantwoorden. Het volgende speelde er in deze zaak.

Feiten
De werknemer trad op 16 februari 2011 in dienst bij zijn werkgever als chauffeur. Hij was toen nog een man. Hij had zijn werkgever medegedeeld dat hij zijn geslacht met een operatie wilde laten veranderen. Partijen waren daarom in de arbeidsovereenkomst overeengekomen dat de werknemer vanaf 27 maart 2011 een vrouw zou zijn en dat zijn naam zou wijzigen.

De werknemer zat in een langdurig traject van geslachtsverandering. In april 2012 werd als sluitstuk van dit traject de geslachtsveranderende operatie verricht. De werknemer meldde zich in verband met die operatie ziek. De werkgever betaalde vervolgens geen loon door. In kort geding vorderde de werknemer de betaling van het loon gedurende de tijd dat zij niet in staat was te werken vanwege de operatie.

De werknemer stelde dat zij ziek was in de zin van de wet. De werkgever was het daar niet mee eens. Hij stelde zich op het standpunt dat de geslachtsveranderende operatie een cosmetische ingreep was en dat het een keuze van de werknemer was om die te ondergaan. Volgens hem kwamen de gevolgen van deze operatie – zoals arbeidsongeschiktheid – voor rekening (en risico) van de werknemer.

Oordeel
De kantonrechter deelde het standpunt van de werkgever niet. De werknemer zat al langere tijd in een zwaar traject om te komen tot een geslachtsverandering. Daarin werd werknemer behandeld met hormonen om aan het eind van het traject een geslachtsveranderende operatie te kunnen ondergaan. Het ondergaan van deze operatie was volgens de kantonrechter een medisch noodzakelijke ingreep die plaats moest vinden in het kader van dat traject. Er kon volgens de kantonrechter niet worden geoordeeld dat dit een puur cosmetische ingreep was die vanuit medisch oogpunt niet noodzakelijk zou zijn.

Consequenties
Uit deze uitspraak vloeit voort dat als een werknemer uitvalt als gevolg van een geslachtsveranderende operatie in het kader van een geslachtsveranderingstraject, dit gezien kan worden als ziekte in de zin van de wet. Het is dan vereist dat de operatie een medisch noodzakelijke ingreep is. Het loon van de werknemer moet dan gedurende de tijd dat hij arbeidsongeschikt is wegens de gevolgen van de operatie, worden doorbetaald.

Nu deze uitspraak op zichzelf staat, is het niet duidelijk of hetgeen de kantonrechter heeft geoordeeld in de onderhavige kwestie op zichzelf staat of breed gedragen wordt in de rechtspraak. Dat zal moeten blijken uit eventuele volgende uitspraken. De kans dat die gewezen zullen worden is echter zeer klein gezien de kleine groep transseksuelen in Nederland.

mr. Lennaert de Jong

mr. Lennaert de Jong

Advocaat arbeidsrecht at AKD
Lennaert maakt deel uit van de praktijkgroep Arbeidsrecht en houdt zich bezig met advisering op het gebied van arbeidsovereenkomsten, ambtenarenrecht, CAO-recht, werkgeversaansprakelijkheid, concurrentie- en relatiebedingen en de arbeidsrechtelijke aspecten rondom reorganisaties.
mr. Lennaert de Jong

Deel dit artikel:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

ADVERTENTIE

 

TWEETS

 

ADVERTENTIE