ADVERTENTIE

 

Is een assurantiemakelaar aansprakelijk jegens een verzekeringnemer voor onderverzekering?

Van onderverzekering is sprake wanneer de verzekerde som lager is dan de werkelijke waarde. Bij onderverzekering kan een verzekeraar niet worden verplicht tot meer schadevergoeding dan het bedrag van de verzekerde som. In dit geval vindt vergoeding van de schade naar evenredigheid plaats, waardoor de verzekeringnemer met een deel van de schade blijft zitten. De verzekerde som dient dus met zorg te worden vastgesteld.

Maar wat als er toch sprake blijkt te zijn van onderverzekering? Kan dan een assurantiemakelaar die betrokken is geweest bij de totstandkoming van de verzekering aansprakelijk worden gesteld?

Het hof Amsterdam heeft hierover op 25 februari jl. een uitspraak gedaan. De feiten waren als volgt.

Feiten
Van Lanschot heeft als assurantiemakelaar bemiddeld tussen Interflow Holding als verzekeringnemer en Chubb als verzekeraar. Uiteindelijk is door deze bemiddeling een brand- en bedrijfsschadeverzekering tot stand gekomen. Twee andere bedrijven, VAF en Interflow Building zijn medeverzekerden onder deze verzekering. De verzekeringsnemers worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Interflow c.s.”.

In mei 2009 is brand ontstaan in het bedrijfspand dat eigendom is van Interflow Building en in gebruik was bij VAF.

Chubb heeft dekking voor het schade-evenement verleend. In verband met de schade aan de opstallen, inventaris en goederen is een verzekeringsuitkering gedaan. Tevens zijn bedragen uitgekeerd ter zake van de ontstane bedrijfsschade en de gemaakte bereddingskosten. Naar de mening van Interflow c.s. is er echter onvoldoende dekking en dus sprake van onderverzekering.

Interflow c.s. stellen dan ook dat assurantiemakelaar Van Lanschot is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen als assurantiemakelaar doordat de verzekering met Chubb onvoldoende dekking biedt voor de door de brand veroorzaakte schade. Interflow c.s. vorderden een verklaring voor recht en veroordeling van Van Lanschot tot schadevergoeding. Deze vorderingen zijn door de rechtbank toegewezen.

Procedure bij het hof
In procedure bij het hof vorderen Interflow c.s. van Van Lanschot betaling van bedragen die als gevolg van de onderverzekering niet voor uitbetaling door Chubb onder de verzekering in aanmerking komen.

In een gelijktijdig door partijen gevoerde procedure (http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2014:566&keyword=200.123.958%2f01)

is vastgesteld dat op twee onderdelen onderverzekering bestaat. Het betreft de onderverzekering voor bedrijfsschade en voor inventaris/goederen. Kan aan Van Lanschot een verwijt worden gemaakt?

Redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantiemakelaar
Het hof oordeelt dat een assurantiemakelaar tegenover zijn opdrachtgever de zorg dient te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. De assurantiemakelaar moet aan de hand van feiten en omstandigheden die hem bekend zijn of behoren te zijn de verzekeringnemers opmerkzaam maken op de gevolgen die deze (kunnen) hebben voor de dekking onder de verzekeringen die tot zijn portefeuille behoren.

In het algemeen mag van de makelaar een actieve benadering van de opdrachtgever worden verwacht. De makelaar behoort te waken voor de belangen van de verzekeringnemers bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. Daarvan uitgaande mag van een assurantiemakelaar worden verwacht dat hij de verzekeringnemers voldoende vaak en voldoende indringend waarschuwt voor de gevolgen van mogelijke onderverzekering en verder dat hij de verzekeringnemers voldoende deskundig en voldoende actief behulpzaam is bij het toetsen of sprake is van onderverzekering. Hoe frequent en hoe indringend die waarschuwingen moeten zijn en welke hulp bij de bedoelde toets voldoende is om de zorgplicht van de assurantiemakelaar nagekomen te achten, is volgens het hof afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Oordeel hof over Van Lanschot
Van Lanschot heeft aangevoerd dat zij voorafgaand aan het sluiten van de verzekering Interflow c.s. heeft geadviseerd een taxatie uit te laten voeren. Dit zou volgens Van Lanschot noodzakelijk zijn om onderverzekering te vermijden, hetgeen zou zijn geadviseerd aan Interflow c.s. Volgens het Hof impliceert dit dat Van Lanschot op dat moment niet ervan uitging dat de verzekerde bedragen juist en toereikend waren.

Gelet op de verstrekkende gevolgen die verbonden kunnen zijn aan onderverzekering, is het hof van oordeel dat Van Lanschot ter nakoming van de op haar rustende verplichtingen niet kon volstaan met het in november 2007 enkel geven van een advies tot het uitvoeren van een taxatie en het waarschuwen voor het risico op onderverzekering. Van Lanschot had opvolgende acties moeten ondernemen.

Het Hof rekent het Van Lanschot bijzonder zwaar aan dat Van Lanschot geen contact heeft onderhouden met Interflow c.s. contact heeft opgenomen of onderhouden over de taxatie en/of de te verzekeren waarde. Volgens het Hof  heeft Van Lanschot aldus niet actief ervoor zorggedragen dat getoetst werd of sprake was van onderverzekering. Zij heeft ook niet haar (deskundige) hulp aangeboden. Van Lanschot heeft aldus niet voldoende gewaakt voor de aan haar toevertrouwde belangen van Interflow c.s. Bij die stand van zaken moet worden geoordeeld dat Van Lanschot niet de zorg in acht heeft genomen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantiemakelaar mag worden verwacht. De schending van haar zorgplicht brengt mee dat Van Lanschot in beginsel aansprakelijk is voor de bij Interflow c.s. ontstane vermogensschade.

Eigen schuld verzekeringnemers?
Van Lanschot meent dat de schade in overwegende mate aan Interflow c.s. en beroept zich op eigen schuld aan de zijde van Interflow c.s. Het hof volgt dit standpunt niet. Van Lanschot heeft in november 2007 Interflow c.s. geadviseerd een taxatie te laten uitvoeren. Van Lanschot kon ter vervulling van de op haar rustende verplichting om te waken voor de belangen van Interflow c.s. niet met dit enkele advies volstaan. Eigen schuld zou volgens het hof pas aan de orde zijn als Interflow c.s. de haar toegezonden rappels en gegeven waarschuwingen toch in de wind zou hebben geslagen. Volgens het hof is hiervan geen sprake.

Conclusie
Het oordeel van het Hof is dat Van Lanschot aansprakelijk is voor de gehele schade als gevolg van de onderverzekering van de inventaris en goederen. Deze schade wordt door het Hof vastgesteld op een bedrag van ruim € 4.500.000,00. Assurantiemakelaars dienen wat mij betreft goede nota te nemen van deze uitspraak en er alert op te zijn dat niet kan worden volstaan met het enkel geven van een advies tot het uitvoeren van een taxatie en het waarschuwen voor het risico op onderverzekering. Assurantiemakelaars dienen een actievere rol op zich te nemen.

Gerechtshof Amsterdam, 25 februari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:569
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2014:569&keyword=200.123.958%2f01

mr. Rosie de Weerd

mr. Rosie de Weerd

Advocaat at Scherp Advocaten
Als advocaat ben ik gespecialiseerd in het contracten-, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Daarnaast heb ik ervaring met het leggen van beslag en het treffen van executiemaatregelen. In 2013 heb ik de Grotius postdoctorale opleiding Onderneming en Aansprakelijkheid afgerond.

Deel dit artikel:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

ADVERTENTIE

 

TWEETS

 

ADVERTENTIE