03/06/2020 08:07

Forse afname ontslagzaken

Dat het economisch beter gaat in Nederland is inmiddels bekend. Dat blijkt ook uit de sterke afname van ontslagzaken bij het UWV.

25% minder ontslagen via het UWV
Een werkgever kan bij het UWV een ontslagverzoek om bedrijfseconomische reden indienen of om reden dat de werknemer langer dan 2 jaar ziek is. Uit cijfers blijkt dat bij het UWV in 2017 16.821 ontslagverzoeken zijn ingediend, waar dat aantal in 2016 nog 22.327 bedroeg.  Een vermindering van 25% in één jaar!

De teruggang van het aantal ontslagzaken bij het UWV is niet alleen te verklaren door de huidige economische voorspoed. Immers:  in 2007 was er ook sprake van economische voorspoed. Ten opzichte van 2007 is het aantal ontslagzaken bij het UWV in 2017 gedaald met 39%.

WWZ mede oorzaak afname ontslagzaken bij het UWV
Ook de in 2015 ingevoerde Wet Werk en Zekerheid ( WWZ ) draagt stevig bij aan de daling van het aantal ontslagzaken via het UWV. De WWZ heeft het ontslagrecht voor werkgevers en werknemers duidelijker gemaakt . Zo zijn er regels opgesteld ten aanzien van de redenen van ontslag en de ontslagvergoeding. Deze duidelijkere regelgeving maakt het voor de werkgever en werknemer eenvoudiger zelf tot een ontslagregeling ( veelal in de vorm van een ‘vaststellingsovereenkomst’) te komen. Daardoor zullen minder zaken worden voorgelegd aan het UWV en de kantonrechter.

Ook sterke afname bij kantonrechter
De kantonrechter beslist over ‘in de persoon’ van werknemer gelegen ontslaggronden, zoals disfunctioneren en verwijtbaar handelen van werknemer.  In 2017 zijn door de kantonrechters in totaal 2.720 einduitspraken gedaan over ontslagzaken. Dat is een verlaging van 30% ten opzichte van 2016, toen er sprake was van 3.752 einduitspraken. (*). Ook hier valt dus een sterke afname van ontslagzaken te constateren.

Omdat kantonrechters niet oordelen over ontslag om bedrijfseconomische redenen, zal ‘de stand der economie’ geen rol spelen bij de daling van het aantal zaken. De afname van het aantal ontslagzaken zal te maken hebben met de grotere voorspelbaarheid van ontslagzaken na invoering van de WWZ.  Immers: als de uitkomst van een zaak beter te voorspellen is, zullen werknemer en werkgever eerder tot een minnelijke regeling komen en de zaak niet aan de rechter voorleggen.

Toename ontslagzaken na invoering Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)?
De regering wil de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) invoeren. Onderdeel van die wet is dat voortaan ontslagredenen bij elkaar opgeteld kunnen worden. Zo kunnen milde redenen die nu nog niet voldoende zijn voor ontslag in de toekomst wel tot ontslag leiden als de milde redenen bij elkaar opgeteld worden.  Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die niet helemaal goed functioneert en af en toe te laat komt.  Omdat van te voren lastig is  in te schatten hoe de rechter die ‘optelsom’ van milde redenen zal maken, wordt de uitkomst van een procedure minder voorspelbaar. Gevolg kan dan zijn dat werkgever en werknemers hun kans zullen ‘wagen’ bij de rechter.  Ofwel, waar de duidelijke regelgeving van de WWZ het aantal ontslagzaken deed afnemen, ligt bij invoering van de WAB een stijging van het aantal ontslagzaken bij de rechter in het verschiet.

(*) bron: P.Kruit, Statistiek Ontbindingsprocedure 2017’, Arbeidsrecht 2018/8/9

mr. Edwin van Jaarsveld

mr. Edwin van Jaarsveld

Ik heb ruim 25 jaar ervaring als jurist in het arbeidsrecht, huurrecht en overeenkomstenrecht.
mr. Edwin van Jaarsveld

Recente blogs van mr. Edwin van Jaarsveld (overzicht)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT