01/06/2020 11:11

Betere bescherming schuldeisers tegen turboliquidatie

Schuldeisers worden straks beter beschermd bij de snelle ontbinding van rechtspersonen zonder vereffening – de zogenoemde turboliquidatie – van bedrijven die hen nog geld verschuldigd zijn. Momenteel blijft misbruik van turboliquidaties nog te vaak onopgemerkt, waardoor schuldeisers achter het net vissen. Schuldenaren die tot turboliquidatie overgaan, moeten hun schuldeisers in de toekomst meer inzicht geven in hun financiële plaatje, zodat schuldeisers in staat worden gesteld om beter te kunnen beoordelen of er sprake is van benadeling en of zij stappen kunnen ondernemen, zoals naar de rechter stappen.

De rechtsbescherming van schuldeisers behoeft daarom verbetering bij turboliquidaties indien hierbij schulden worden achtergelaten in rechtspersonen. Minister Dekker komt met nieuwe wetgeving.

Dit blijkt uit de recente brief van minister Dekker van Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer d.d. 07-10-2019

Wat is turboliquidatie?
Turboliquidatie is het op eigen initiatief ontbinden van een rechtspersoon zonder dat er vereffening plaatsvindt en is juridisch gezien toegestaan in de situatie waarin geen baten beschikbaar zijn.

Van turboliquidatie wordt in de praktijk misbruik gemaakt omdat dit ten onrechte wordt toegepast in situaties waarin schulden in de rechtspersoon worden achtergelaten, terwijl er wél baten beschikbaar zijn om die schulden (gedeeltelijk) te voldoen. Hierdoor worden schuldeisers gedupeerd.

Vaak wordt tot turboliquidatie overgegaan ter voorkoming van een faillissementsaanvraag met het daaraan verbonden onderzoek door een curator naar de handel en wandel van de bestuurders, zoals in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid.

Onderzoek naar turboliquidaties
Door de Belastingdienst is recent onderzoek gedaan naar de aard en omvang van turboliquidaties over de periode van 2010 tot en met 2016. De bevindingen zijn gepubliceerd in de Analyse (turbo)liquidaties d.d. 19-09-2019

Uit het onderstaande overzicht blijkt de omvang van het aantal turboliquidaties ten opzichte van het aantal faillissementen (uitgezonderd eenmanszaken):

Jaartal Aantal turboliquidaties Aantal faillissementen
2010 20.867 4.963
2011 22.299 5.540
2012 23.864 5.901
2013 24.204 6.334
2014 32.481 7.046
2015 29.801 6.569
2016 30.665 5.914

Recentere cijfers blijken uit de bovenvermelde brief van de minister. Zo vonden er in 2017 35.000 en in 2018 33.000 turboliquidaties plaats.

Opvallend is het grote verschil tussen het aantal turboliquidaties en het aantal faillissementen. Zo wordt er maar liefst ca. 4 maal zo veel gebruik gemaakt van een turboliquidatie als van een faillissement, al zal het aantal faillissementen niet alleen toezien op de eigen aangiften tot faillietverklaring, maar ook op faillissementen op verzoek van schuldeisers.

Beoogde maatregelen voor meer verantwoording bij turboliquidatie
In de toekomst moet door het bestuur van een rechtspersoon meer verantwoording worden afgelegd bij een turboliquidatie. Zo wordt het bestuur verplicht om meer informatie te verstrekken om te verantwoorden dat een turboliquidatie noodzakelijk was.

Uit de bovenvermelde brief blijkt dat door de minister de volgende maatregelen worden beoogd:

  • Het bestuur wordt verplicht om een slotbalans op te stellen en te deponeren, die vergezeld gaat van een bestuursverklaring waarom baten ontbreken en eventueel een slotuitdelingslijst. De slotbalans heeft betrekking op het boekjaar van de turboliquidatie en moet worden gedeponeerd bij het handelsregister.
  • Het bestuur dient zorg te dragen voor een algemene bekendmaking van de ontbinding zonder vereffening. Bij de bekendmaking moet worden vermeld dat de slotbalans met de jaarrekening ter inzage liggen bij het handelsregister.
  • Tot slot dienen de jaarrekeningen over alle voorafgaande boekjaren openbaar gemaakt te zijn vóórdat de inschrijving van de verdwijnende rechtspersoon wordt doorgehaald in het handelsregister. Uit de voorafgaande jaarrekeningen kan immers blijken of er eerder wel baten waren en zo ja, hoe het financieel verloop hiervan is.

Tip van een incasso advocaat
In onze incassopraktijk blijkt een faillissementsaanvraag doorgaans het meest effectief om een onterechte turboliquidatie aan te pakken. Omdat een debiteur een faillissement wil voorkomen, lukt het vaak om een vordering op een ontbonden rechtspersoon alsnog betaald te krijgen”, aldus Lucien Ridderbroek van e-Legal incasso advocaten.

Over de auteur
Mr. Lucien Ridderbroek is advocaat bij e-Legal incasso advocaten te Rotterdam. Hij is gespecialiseerd in civiel (proces)recht en in het bijzonder in het contractenrecht. Hij houdt zich in de praktijk vooral bezig met incasso, beslaglegging en gerechtelijke procedures in handelsgeschillen. Hij is auteur van het e-book Eerste hulp bij incasso (2018).

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT