ADVERTENTIE

 

Category: Recht

Veel crypto-ondernemers stoppen vanwege aanpassing Wwft. Kunt u nog (wel) cryptodiensten aanbieden?

Op 21 mei 2020 is de vijfde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD5) in Nederland geïmplementeerd. De AMLD5 en de daarop gebaseerde Nederlandse Implementatiewet AMLD5 hebben onder meer geleid tot een aanscherping en verbreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Drijft u een onderneming die gericht is op cryptovaluta, dan geldt vanaf

NOW-regeling: de tweede ronde

De NOW beoogt vanaf maart 2020 om werkgevers die omzet verliezen als gevolg van de coronacrisis tegemoet te komen voor loonkosten. De bedoeling is om hiermee zoveel mogelijk bedrijfseconomische ontslagen te vermijden. Er is besloten de NOW nogmaals voor drie maanden te verlengen vanaf 1 juni 2020. Omdat inmiddels duidelijk is geworden dat veel bedrijven

Scheiden en procederen tijdens de coronacrisis, kan dat?

De laatste weken zijn wij diverse keren gebeld met de vraag of alle zaken met betrekking tot het personen-en familierecht nog wel doorlopen tijdens de coronacrisis. Een terechte vraag, want de rechtbank behandelt momenteel slechts bepaalde zaken. Het antwoord is: ja! U kunt tijdens de coronacrisis scheiden. En ook andere procedures op het gebied van

Het horen en inzien van stukken

Bij het vaststellen van een belastingaanslag heeft de inspecteur in de meeste gevallen geen verplichting tot het horen van een belanghebbende. Deze situatie wijzigt op het moment dat bezwaar wordt gemaakt tegen de belastingaanslag. In de Awb geldt als uitgangspunt dat voordat de inspecteur op een ingediend bezwaarschrift beslist, de belanghebbende in de gelegenheid moet

Opzegverbod bij ziekte in uitzendsector herleeft

Het Gerechtshof van Den Haag heeft op 17 maart 2020 een arrest gewezen die de hele uitzendsector heftig raakt. De wettelijke grond voor het artikel in de cao om uitzendwerknemers met het uitzendbeding in de eerste 78 weken bij ziekte te ontslaan bestaat niet meer. De uitzendwerkgevers zullen daarom het loon bij ziekte weer moeten

Een adequaat beheer van intellectueel eigendom is door het coronavirus nog nooit zo belangrijk geweest: neem tijdig maatregelen

Het coronavirus brengt al veel ondernemingen in de (financiële) problemen en dit lijkt nog maar het begin te zijn. Hoe u als ondernemer handelt in aanloop naar (eventueel) zwaar weer kan in een later stadium van grote betekenis zijn. Dit geldt ook voor het beheer van rechten van intellectueel eigendom, zoals auteurs-, merken- en modellenrechten.

De NOW: niet bij werkgevers met inleenpersoneel

Op 31 maart 2020 is de tekst van regeling Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt. De inhoud van deze regeling is dat een werkgever een subsidie tot 90% van de loonkosten kan ontvangen voor het omzetverlies dat meer is dan 20%. De werkgever in deze regeling is degene die voor de

Corona en de zorgwetten, hoe zit het juridisch?

Naar aanleiding van een motie van kamerlid Ploumen ingediend tijdens een plenair debat op 5 maart 2020 heeft het Ministerie van VWS een reactie uitgebracht waarin de verantwoordelijkheidsverdeling en beslissingsbevoegdheid bij een mogelijke grote uitbraak van een infectieziekte is beschreven. Tevens wordt ingegaan op het huidige wettelijk kader voor zorgaanbieders. Dit laatste was voor mij

ADVERTENTIE

 

ADVERTENTIE