18/06/2019 19:04

Verwijdering opgeslagen goederen boedelschuld of concurrente vordering?

Na het faillissement van een bedrijf staat de curator voor de keuze om lopende (duur)overeenkomsten die door de failliet met derden zijn afgesloten aan te houden danwel op te zeggen. De vordering van de derde betreffende niet-nakoming wordt dan als concurrente vordering aangemerkt. In enkele gevallen echter heeft de derde een vordering op de boedel. Advocaat insolventierecht Sander Schouten licht aan de hand van een arrest van de Hoge Raad toe wanneer de uitzondering zich voor doet.

Curator doet overeenkomst niet gestand
In deze zaak had eiser, een exploitant van een opslagterrein, een overeenkomst gesloten met bedrijf A om de reststoffen van dit bedrijf (voor lange duur) op te slaan. Bedrijf A ging failliet en de curator maakte gebruik van zijn bevoegdheid om de opslagovereenkomst niet gestand te doen. Hierop sommeerde eiser de curator om de reststoffen, die een negatieve waarde vertegenwoordigen, van het terrein te verwijderen.

Advocaat eiser: ‘Inbreuk eigendomsrecht?’
De curator weigerde dit en de advocaat van de eiser startte een kort geding tegen de curator. De advocaat van de eiser stelde dat de failliet (curator) inbreuk maakte op het eigendomsrecht van eiser op het terrein. De curator voerde als verweer dat de vordering van eiser een concurrente vordering is, die ter verificatie kan worden ingediend in het faillissement. Als de curator (in zijn hoedanigheid) zou worden veroordeeld om de reststoffen te verwijderen, zouden de kosten hiervan voor de boedel komen terwijl er -zo betoogt de curator- juist geen sprake is van een boedelschuld.

Faillissement op zich geen wijziging in contract
De zaak wordt tot aan de Hoge Raad uitgeprocedeerd. De Hoge Raad stelt voorop dat een faillissement op zichzelf geen wijziging brengt in verbintenissen die voortvloeien uit een overeenkomst. De
curator heeft echter, ex artikel 37 Faillissementswet, de mogelijkheid om overeenkomsten niet gestand te doen. De curator kan dus ervoor kiezen de verbintenissen niet na te komen.

Concurrentie vordering na opzegging curator
In dat geval leveren die verbintenissen in het faillissement een concurrente vordering op die bij de curator kan worden ingediend. Indien de curator de overeenkomst niet gestand doet, kan de wederpartij deze ook ontbinden. Ook in dat geval heeft de wederpartij een concurrente vordering maar dan wegens het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.

Kosten verwijderen ten laste van de boedel?
De curator heeft in deze zaak de overeenkomst ter zake de opslag niet gestand te doen. De achtergrond van deze bevoegdheid is uiteraard om de kosten voor de boedel te verminderen. Het bezwaar van de curator is dan ook dat als hij alsnog wordt veroordeeld de reststoffen te verwijderen dit een doorkruising van het systeem zou betekenen omdat de kosten alsnog ten laste van de boedel komen. Een op zich begrijpelijk standpunt.

Ontruimingsverplichting gehuurde boedelschuld
De Hoge Raad ziet het echter anders. In dit geval heeft eiser een exclusief gebruiksrecht op het terrein waar de zaken van de failliet zich nog bevinden. Eiser mag zich verzetten tegen een verstoring in het genot van de zaak waarop het gebruiksrecht betrekking heeft. In dit kader wordt de parallel getrokken met vaste rechtspraak over huurovereenkomsten die niet door de curator worden voortgezet. Als er dan nog spullen in het gehuurde achterblijven, dan rust er op de curator in zijn hoedanigheid een verplichting het gehuurde te ontruimen. De kosten hiervan komen voor rekening van de boedel. De curator moet aldus op kosten van de boedel de reststoffen verwijderen.

mr. Sander Schouten

mr. Sander Schouten

Advocaat bij AMS Advocaten
Sander is advocaat en partner bij AMS Advocaten in Amsterdam. Hij houdt zich voornamelijk bezig met procederen en adviseren op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht en arbeidsrecht. Ook heeft Sander ruime ervaring met herstructureringen, reorganisaties en civielrechtelijke procedures.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
CLOSE