01/06/2020 23:39

Voorkom incassogeschil: leg opdracht vast en specificeer uren!

Advocaten worden regelmatig ingeschakeld om incassoprocedures te voeren voor hun cliënten. Maar soms zijn zij zelf onderwerp van een incassogeschil bijvoorbeeld omdat hun eigen factuur niet is betaald door een cliënt. Het verweer van de wanbetalende cliënt is vaak hetzelfde: er is geen opdracht gegeven voor de werkzaamheden en/of er zijn teveel uren in rekening gebracht. Hoe beoordeelt de rechter deze verweren? Advocaat incassorecht Hidde Reitsma licht toe aan de hand van een recente uitspraak.

Advocaat voert opdracht uit voor gedaagde
De eiser in deze zaak heeft in opdracht, en voor rekening van gedaagde, werkzaamheden verricht. Zo heeft hij namens gedaagde een zienswijze ingediend tegen de wijziging van een bestemmingsplan. Voorts heeft hij met verschillende partijen gecommuniceerd en onderhandeld. Eiser heeft hiervoor facturen gezonden, maar die zijn gedeeltelijk onbetaald gebleven.

Incassoprocedure: nakoming van de overeenkomst
In een incassoprocedure vordert eiser nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Dat is in dit geval volledige betaling van de openstaande facturen vermeerderd met rente en incassokosten. Omdat de vordering onder het grensbedrag van € 25.000 valt, is de kantonrechter bevoegd om kennis van het geschil te nemen.

Sprake van vaste prijsafspraak of op basis van uurtarief?
Gedaagde voert allereerst aan dat partijen een vaste prijsafspraak hebben gemaakt. Volgens deze prijsafspraak zou eiser tegen een vaste som van € 1.500,- zijn werkzaamheden verrichten. De kantonrechter verwerpt dit verweer. Hij verwijst naar de opdrachtbevestiging die eiser aan gedaagde heeft gemaild. Hierin staat inderdaad dat het indienen van de zienswijze tegen een (vast) bedrag van € 1.500,- zal worden uitgevoerd, maar er staat ook dat verdere werkzaamheden tegen een uurtarief van € 245,- worden verricht. Gedaagde heeft deze afspraken weliswaar niet bevestigd, maar hij heeft hier ook niet tegen geprotesteerd.

Heeft gedaagde opdracht tot werkzaamheden gegeven?
Het staat vast dat er daadwerkelijk meerdere werkzaamheden (dan enkel het indienen van de zienswijze) zijn verricht door eiser. Deze werkzaamheden zijn conform de opdrachtbevestiging tegen een uurtarief in rekening gebracht en vallen niet -zoals gedaagde stelt- onder de vaste prijsafspraak. Dat gedaagde geen opdracht tot deze verdere werkzaamheden zou hebben gegeven, acht de kantonrechter ongeloofwaardig. Eiser heeft gedaagde steeds op de hoogte gehouden van zijn werkzaamheden en gedaagde heeft hier nooit tegen geprotesteerd.

Gedaagde vindt factuurbedrag van advocaat te hoog
Tot slot maakt gedaagde bezwaar tegen de hoogte van het factuurbedrag. Er zou teveel in rekening zijn gebracht. De kantonrechter is echter van oordeel dat eiser de vordering in voldoende mate heeft onderbouwd. Er is een deugdelijke urenspecificatie bij de factuur gevoegd. Het is vervolgens aan gedaagde om tegen deze urenspecificatie gemotiveerd en onderbouwd verweer te voeren. Dit heeft hij niet gedaan.

mr. Hidde Reitsma

mr. Hidde Reitsma

Advocaat bij AMS Advocaten
Hidde Reitsma studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 2002 advocaat. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het ondernemingsrecht en het insolventierecht en Hidde procedeert regelmatig bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.

1 Reactie op Voorkom incassogeschil: leg opdracht vast en specificeer uren!

  1. Het civiele sofisme theater, ook welk civiele rechtbank of gerechtshof genoemd, is slecht uit op procedeerontmoediging. Dat is ook de reden dat zelf betalende cliënten altijd veel meer moeten betalen (zoal het tienvoudige of meer) dan een toevoegingsadvocaat ontvangt. Uiteraard moet iemand dan altijd alles wat een advocaat declareert betalen. De rechters hebben hun sofisme uitspraken al vooraf gereed voor die zaken. Alle andere uitspraken zijn ineffectief inzake ontmoediging.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT